วัตถุประสงค์

มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี มุ่งเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ ให้คนไทยมึสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์  คือ

  • เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
  • เพื่อสนับสนุนวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอาคารสถานที่แก่โรงพยาบาลปัตตานี
  • เพื่อทุนการศึกษาและวิจัย
  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและกิจการต่างๆของโรงพยาบาล
  • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

     

    

Additional information