คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีชุดแรก

1. นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์ รองประธานกรรมการ
3. นายอมร ชคทิศ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ
5. นายวิลาพ อุทัยรัตน์ กรรมการ
6. แพทย์หญิงพรจิต ประพิณวณิชย์ กรรมการ
7. นายธีรวัจน์ วรสุวัฒน์ กรรมการ
8. นายแพทย์จุมพล ช่อพันธุ์กุล กรรมการ
9. นางเปรมมนัส เธียรปรีชา กรรมการ
10. นายแพทย์ศิริวัฒน์ จาระเวชสาร กรรมการและเหรัญญิก
11. นายแพทย์ศรวัสย์ ศิลาลาย กรรมการและเลขานุการ


 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีชุดปัจจุบัน

1. นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายอมร ชคทิศ กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ
5. นายวิลาพ อุทัยรัตน์ กรรมการ
6. แพทย์หญิงพรจิต ประพิณวณิชย์ กรรมการ
7. นายธีรวัจน์ วรสุวัฒน์ กรรมการ
8. นายแพทย์จุมพล ช่อพันธุ์กุล กรรมการ
9. นางเปรมมนัส เธียรปรีชา กรรมการ
10. นายตติยะ ฉิมพาลี กรรมการ
11. นายแพทย์ศิริวัฒน์ จาระเวชสาร กรรมการและเหรัญญิก
12. นายแพทย์ศรวัสย์ ศิลาลาย กรรมการและเลขานุการ

Additional information