ประวัติความเป็นมา


 

                มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีได้รับการจัดตั้งโดยความเห็นชอบและให้ความสำคัญจากบุคคลต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาลปัตตานี    ดังคำสั่งโรงพยาบาลปัตตานีที่ 92/2557 ได้แต่งตั้งกรรมการและสรรหาคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ      โดยมอบหมายให้นายแพทย์เฉลิมชัย  ชูเมือง  เป็นคณะทำงานในการดำเนินงานจัดตั้งมูลนิธิให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ   โดยจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างถูกต้อง     ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้ใช้ความมานะบากบั่นอย่างแรงกล้า   ผลักดันจนมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนเมื่อวันที่  29 กันยายน 2557

                 การจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี    เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์    นำไปจัดสรร  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา   และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่ครบพร้อม  ทันสมัย   กอปรประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการทางด้านรักษา   นอกเหนือจากนั้นมุ่งหวังทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา วิจัย  แก่บุคลากร   และสร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาพที่ดียั่งยืนของประชาชน

 

 

เพื่อเป็นสื่อกลางของการให้และการรับ 

 

 

Additional information